Onderwijskundig component

De Albert Schweitzerschool is een school waar gedifferentieerd les wordt gegeven. Dit doen wij binnen het jaarklassensysteem. Om tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoefte van de leerlingen, wordt er in alle groepen  op  verschillende niveaus instructie gegeven. Leerlingen die meer aankunnen, krijgen verrijkingsmateriaal aangeboden en leerlingen die de basis nog onvoldoende beheersen, krijgen extra instructie. De bovenstaande manier van werken vraagt van de kinderen een zekere mate van zelfstandigheid. Na de instructie worden de kinderen geacht zelfstandig aan het werk te kunnen met werk dat past bij hun mogelijkheden. Deze manier zorgt ervoor dat de leerkrachten voldoende tijd creëren om specifieke instructie te verzorgen. Het zorgt tevens voor een praktische invulling van de componenten relatie, autonomie en competentie bij kinderen.

In alle groepen zijn werkvormen coöperatief leren geïntegreerd in ons dagelijks onderwijsaanbod. Deze manier van werken verhoogt de betrokkenheid bij de leerstof en vergroot de individuele leertijd. De vorderingen van de leerlingen gaan vooruit door inzet van de coöperatieve strategieën.