Bevoegdheden

Algemene bevoegdheden

Recht op overleg:
Recht van de MR op overleg met de directie, ten minste 2x per jaar en verder indien daar aanleiding toe is.

Initiatiefrecht:
Het recht van de MR om zelf voorstellen ter verbetering in te dienen ten aanzien van zaken die de school aangaan.

Informatierecht:
Het recht van de MR op informatieverschaffing door de directie op financieel, organisatorisch en onderwijskundig terrein.

Besprekingsrecht:
Het recht van de MR om alle aangelegenheden bespreekbaar te maken.


Bijzondere bevoegdheden:

Adviesrecht:
De directie dient de MR om advies te vragen voordat een voorgenomen besluit wordt omgezet in een definitief besluit. De directie kan het advies naast zich neerleggen of erin meegaan. Onder het adviesrecht valt b.v.: de vakantieregeling, nieuwbouw of verbouw van school, de Buitenschoolse opvang

Instemmingsrecht:
Het recht van de MR om ja of nee te zeggen tegen een voorgenomen besluit van de directie. Bij een “nee” komt het voorgenomen besluit te vervallen. Onder Instemmingsrecht valt b.v: de formatie, de invulling van de tussenschoolse opvang, de schoolgids.